สรุปกิจกรรมศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ID Description Actions
1 รายงานกิจกรรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ Download
2 สรุปกิจกรรม จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2 ก.ย. 66 Download
3 สรุปกิจกรรมค่าย English camp 15 - 16 กรกฎาคม 66 Download
4 สรุปกิจกรรมค่าย English camp มกราคม 66 Download
5 สรุปกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 19 กค 66 Download
6 สรุปกิจกรรมอบรม TOEIC บุคลากร 28-2ธันวาม 65 Download
7 สรุปกิจกรรมอบรมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ Download
8 สรุปกิจกรรมค่าย English camp 24 ธ.ค. 66, 6-7 ม.ค. 67-1-30 Download