อบรมภาษาอังกฤษ


หลักสูตรที่ 1 TOEIC Course (ติวแบบเข้ม)
- เนื้อหาหลักสูตร TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ

       การฟัง (Listening Comprehension)
       และ การอ่าน (Reading Comprehension)
หลักสูตรที่ 2 Basic English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น)
- เนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้คำศัพท์ ประโยค สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ฝึกทักษะการพูด การฟัง และการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ
หลักสูตรที่ 3 Intermediate English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง)
- เนื้อหาหลักสูตร ฝึกทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษโดยการจำลองจาสถานการณ์ต่างๆ
หลักสูตรที่ 4 Basic English Grammar (ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน)
- เนื้อหาหลักสูตร ศึกษาโครงสร้างประโยคและการเขียนประโยคง่ายๆระดับพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพร้อมกับฝึกพูดและฝึกเขียนด้วยประโยคสั้นๆ และคำศัพท์ง่ายๆ
หลักสูตรที่ 5 English Tense (หลักการใช้เท้นในภาษาอังกฤษ)
- เนื้อหาหลักสูตร ศึกษาโครงสร้างของเวลา Tense ในภาษาอังกฤษทั้ง ๑๒ โครงสร้างและวิธีการนำไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่ 6 Basic English Writing (การเขียนภาษาอังกฤษระดับต้น)
หลักสูตรที่ 7 Academic English Writing (การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)

อบรมภาษาภาษาจีน
- หลักสูตรที่ 1 ภาษาจีนระดับต้น
- หลักสูตรที่ 2 ภาษาจีนระดับกลาง
- หลักสูตรที่ 3 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
- หลักสูตรที่ 4 การฟังและการพูดภาษาจีน 2