ภาษาและหลักสูตร


ความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

 - เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

 • ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับ 1

เกณฑ์มาตรฐาน

      1.1 Speaking
 • เลือกและเติมประโยคสนมนาหรือคำศัพท์ให้ถูกต้อง
 • เรียงลำดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
      1.2 Listening
 • Photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบคำถามได้ถูกต้อง)
 • Question – Response (ฟังแล้วจับใจความของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง)
      1.3 Reading
 • Incomplete sentences (เติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์)
 • Error recognition (หาส่วนที่ผิด)
      1.4 Writing
 • สามารถเติมคำศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ

การประเมินจากการทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้องทำคะแนนได้ 150 คะแนน ขึ้นไป


ความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

 - เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

 • ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับ 2

เกณฑ์มาตรฐาน
      2.1 Speaking

 • เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือคำศัพท์ให้ถูกต้อง
 • เรียงลำดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

      2.2 Listening
 • Photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบคำถามได้ถูกต้อง)
 • Question – Response (ฟังแล้วจับใจความของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง)
      2.3 Reading
 • Incomplete sentences (เติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์)
 • Error recognition (หาส่วนที่ผิด)
 • Reading comprehensives ต้องมีความสามารถดังนี้
 • สามารถอ่านบริบท และตอบคำถามได้ถูกต้อง
 • สามารถเดาคำศัพท์จารบริบทที่กำหนดให้และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถอ่าน ตีความและแปลความหมายจากกลุ่มคำได้ถูกต้อง
      2.4 Writing
 • สามารถเติมคำศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ

การประเมินจากการทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้องทำคะแนนได้ 200 คะแนน ขึ้นไป


ความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

 - เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

 • ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับ 3

เกณฑ์มาตรฐาน
      3.1 Speaking

 • เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือคำศัพท์ให้ถูกต้อง
 • เรียงลำดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

      3.2 Listening
 • Photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบคำถามได้ถูกต้อง)
 • Question – Response (ฟังแล้วจับใจความของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง)
      3.3 Reading
 • Incomplete sentences (เติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์)
 • Error recognition (หาส่วนที่ผิด)
 • Reading comprehensives ต้องมีความสามารถดังนี้
 • สามารถอ่านบริบท และตอบคำถามได้ถูกต้อง
 • สามารถเดาคำศัพท์จารบริบทที่กำหนดให้และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถอ่าน ตีความและแปลความหมายจากกลุ่มคำได้ถูกต้อง
 • สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ หรือความรู้สึกของผู้แต่งบทความได้
 • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาบทความ หรือวัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้อย่างถูกต้อง
      3.4 Writing
 • สามารถเติมคำศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ
 • สามารถ เติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

การประเมินจากการทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้องทำคะแนนได้ 280 คะแนน ขึ้นไป


ความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

 - เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

 • ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับ 3

เกณฑ์มาตรฐาน
      4.1 Speaking

 • เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือคำศัพท์ให้ถูกต้อง
 • เรียงลำดับการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

      4.2 Listening
 • Photographs (ดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบคำถามได้ถูกต้อง)
 • Question – Response (ฟังแล้วจับใจความของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง)
      4.3 Reading
 • Incomplete sentences (เติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์)
 • Error recognition (หาส่วนที่ผิด)
 • Reading comprehensives ต้องมีความสามารถดังนี้
 • สามารถอ่านบริบท และตอบคำถามได้ถูกต้อง
 • สามารถเดาคำศัพท์จารบริบทที่กำหนดให้และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถอ่าน ตีความและแปลความหมายจากกลุ่มคำได้ถูกต้อง
 • สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ หรือความรู้สึกของผู้แต่งบทความได้
 • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาบทความ หรือวัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้อย่างถูกต้อง
      4.4 Writing
 • สามารถเติมคำศัพท์ หรือวิเคราะห์ประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ
 • สามารถเติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

 

1)นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนภายในห้องเรียน 50% ขึ้นไปและสอบผ่าน English Mock Test ตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะถือว่าสอบผ่าน
2)สำหรับเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 นักศึกษาต้องมีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A2 เป็นขั้นต่ำ