ห้องเรียน Class Room


ห้อง
Room

ชื่อห้อง
Name

ประเภท
Catalog

โสตทัศนูปกรณ์
Visual Aids

ความจุ
Number

25401

ห้องผึกอบรม

ห้องฝึกอบรม

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

40

25501

Language Laboratory 1

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- Microphone+Amplifier
- Visualizer
- Overhead Projector
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless) + (LAN)

48

25502

Language Laboratory 2

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- Microphone+Amplifier
- Visualizer
- Overhead brazzers Projector
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless) + (LAN)

48

25601

Training Room

ห้องฝึกอบรม

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

40

25602

Training Room

ห้องฝึกอบรม

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

40

25603

Training Room

ห้องฝึกอบรม

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

20

25701

Training Room

ห้องฝึกอบรม

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

40

25702

Training Room

ห้องฝึกอบรม

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

40

25703

Training Room

ห้องฝึกอบรม

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

40

25801

multi-purpose room

ห้องอเนกประสงค์

- Overhead Projector
- Internet Connection (Wireless)

80