เกี่ยวกับศูนย์ภาษา


         ประวัติศูนย์ภาษา (LANGUAGE CENTER) ได้จัดตั้งขึ้น
ปีการศึกษา 2541 โดยมีคณะอาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศช่วยกันดูแลโดยมีห้องปฏิบัติการ Sound Lab 2 ห้อง มีเอกสารตำราเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้บริการศูนย์ภาษาได้ใช้อาคาร 4 ชั้น 3 บางส่วนเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการภาษาและใน
ปี 2542 ศูนย์ภาษาได้เข้าอยู่ในความดูแลของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้รับการถ่ายโอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ในอาคาร 4 ชั้น 3
ปีการศึกษา 2542 ศูนย์ภาษาได้เริ่มปรับปรุงห้องจากห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้อง Self Access Center และห้อง Reading Lab ห้อง Sound Lab เก่าขยายเป็นห้อง Mini Theater แต่ยังคงเป็นห้องพักอาจารย์และห้อง Sound Lab ใหม่ไว้ดังเดิมในปีเดียวกันนั้นเองอาคาร 4 ชั้น 3 ได้รับการซ่อมบำรุงหลังคาใหม่ศูนย์ภาษาซึ่งอยู่ชั้น3 สูงสุด ได้รับผลกระทบจากการเปิดหลังคาโดยฝนตกลงทำลาย สื่อต่างๆอาทิเช่น พื้นห้องต่างๆ หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์เสียหาย ฯลฯ
ปีการศึกษา 2543 ศูนย์ภาษาปรับปรุงพื้น เพดาน ประตู ป้าย และจัดซื้ออุปกรณ์เข้าให้ใหม่อีกครั้งจนพัฒนามาถึงปัจจุบัน ให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษอย่างทั่วถึงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป..
ปีการศึกษา 2544 ศูนย์ภาษาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจัดอบรมภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนมากขึ้น และจัดซื้อสื่อพร้อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากขึ้น
ปีการศึกษา 2545 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษทุกหมู่เรียนและทุกชั้นปี เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา เกือบ 100% โดยเฉพาะห้อง Reading และ ห้อง Self Access Center มากที่สุด ปัจจุบัน ศูนย์ภาษาได้ย้ายสำนักงานใหม่มาประจำอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์และมีห้องปฏิบัติภาษาเพิ่มขึ้นมา 2 ห้องศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1-4 ให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและจัดหาอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศเพื่อให้บริการและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศกับบุคลากร เจ้าหน้าที่นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคคลทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างทักษะและโอกาสการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พันธกิจ (Mission)
1.สร้างเสริมความรู้ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา
2.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
3.ให้บริการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ แก่ชุมชน
4.ประสานองค์กรภายนอกเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ
5.พัฒนาคลังข้อสอบภาษาต่างประเทศ