คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่


       
       
  อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
หัวหน้าศูนย์ภาษา
   
           

 

คณะกรรมการศูนย์ภาษา      
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลชลิตา กมุทธภิไชย
อาจารย์
นันทิวัน อินหำดกรวด
อำจารย์ชุติมา สังวรินทะ อำจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม  
   
  อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิต อาจารย์
สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
ศศิกัญชณา บุญนาค
 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา      
   
  นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์ น.ส.พิมพ์ประภัส เหมือนพลอย
บรรณารักษ์