ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC KPRU 07/03/2563..

07 มี.ค. 2563

กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา..

13 ก.พ. 2563

ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่1 วันที่ 7-12-2019..

20 ม.ค. 2563

ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-12-2019..

20 ม.ค. 2563

ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-12-2019..

20 ม.ค. 2563

แข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) 18/12/2019..

20 ม.ค. 2563

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2562 ..

23 ก.ย. 2562 38

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากร 2562..

07 ก.ย. 2562 65

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 1/2562..

04 ก.ย. 2562 77

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2562..

26 ส.ค. 2562 88

โครงการอบรมภาษาจีน..

26 ส.ค. 2562 22

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยม..

07 ส.ค. 2562 103

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร ( อบรมเตรีย..

10 มิ.ย. 2562 104

การสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเ..

10 มิ.ย. 2562 63

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา..

11 พ.ค. 2562 90

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ..

11 พ.ค. 2562 98