ห้องสมุดศูนย์ภาษา


ระเบียบการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดศูนย์ภาษา

ระเบียบและอัตราการยืม – คืน

 1. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งเมื่อท่านต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
 2. (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)

  สถานะ

  อัตราการยืมหนังสือ

  อัตราการยืมสื่อ CD - ROM

  ระยะเวลากำหนดคืน

  1. นักศึกษา

  7 เล่ม

  2 รายการ

  7 วัน

  2. อาจารย์

  10 เล่ม

  5 รายการ

  30 วัน

  3. เจ้าหน้าที่และบุคลากร

  10 เล่ม

  5 รายการ

  30 วัน


 3. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งเมื่อท่านต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
 4. หากมีรายการที่ค้างค่าปรับอยู่จะไม่สามารถยืมหนังสือและสื่อต่อได้
 5. หากหนังสือหรือสื่อชำรุดหรือสูญหายต้องชดใช้เท่าราคาเดิม
** หมายเหตุ :หากคืนหนังสือเกินกำหนดคิดค่าปรับ 5 บาท /วัน /เล่ม
   หากคืนสื่อ CD – ROM เกินกำหนดคิดค่าปรับ 2 บาท /วัน /รายการ

ระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

1. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องสมุด
2. กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
4. โปรดลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการของห้องสมุด
5. โปรดดูแลหนังสือ ห้ามขีดเขียน วาดภาพ หรือทำลายหนังสือเด็ดขาด
6. ห้ามส่งเสียงดังภายในห้องสมุด
7. เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ (ไม่ควรนำกลับชั้นด้วยตนเอง)
8. ควรเคารพและมีน้ำใจต่อผู้ใช้บริการในห้องสมุดทุกคน
9. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด
10. หากหาหนังสือที่ต้องการไม่พบโปรดขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
11. การใช้คอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด ไม่ควรเปิดเสียงหากต้องการใช้เสียงกรุณาใส่หูฟัง
12. กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเมื่อเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดและกรุณาคุยโทรศัพท์ข้างนอกห้องสมุด
13. ไม่วิ่งหรือกระโดดภายในห้องสมุด

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)


น.ส.สุนิสา เหมือนพลอย
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
เบอร์โทร : 055-706555 ต่อ 1573