LANGUAGE CENTER

KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY


อบรมภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่ 1 TOEIC Course (ติวแบบเข้ม)
- เนื้อหาหลักสูตร TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening Comprehension) และ  การอ่าน (Reading Comprehension) 

หลักสูตรที่ 2 Basic English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น)
- เนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้คำศัพท์ ประโยค สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ฝึกทักษะการพูด การฟัง และการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

หลักสูตรที่ 3 Intermediate English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง)
- เนื้อหาหลักสูตร ฝึกทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษโดยการจำลองจาสถานการณ์ต่างๆ

หลักสูตรที่ 4 Basic English Grammar (ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน)
- เนื้อหาหลักสูตร ศึกษาโครงสร้างประโยคและการเขียนประโยคง่ายๆระดับพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพร้อมกับฝึกพูดและฝึกเขียนด้วยประโยคสั้นๆ และคำศัพท์ง่ายๆ

หลักสูตรที่ 5 English Tense (หลักการใช้เท้นในภาษาอังกฤษ)
- เนื้อหาหลักสูตร ศึกษาโครงสร้างของเวลา Tense ในภาษาอังกฤษทั้ง ๑๒ โครงสร้างและวิธีการนำไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่ 6 Basic English Writing (การเขียนภาษาอังกฤษระดับต้น)
- เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรที่ 7 Academic English Writing (การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)
- เนื้อหาหลักสูตร

อบรมภาษาภาษาจีน

- หลักสูตรที่ 1 ภาษาจีนระดับต้น

- หลักสูตรที่ 2 ภาษาจีนระดับกลาง

- หลักสูตรที่ 3 การฟังและการพูดภาษาจีน 1

- หลักสูตรที่ 4 การฟังและการพูดภาษาจีน 2