Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620075 TH620076
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9740807496
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 420.7 ร863ห
ชื่อผู้แต่ง
 • เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • 100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536
  บรรณลักษณ์ 237 หน้า. : 21 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
 • เกม -- การศึกษาและการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์
 • 100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์
 • ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
 • เกม -- การศึกษาและการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620075  420.7 ร863ห ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  TH620076  420.7 ร863ห ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [332]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)