Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620204
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9745060801
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 495.913 ช638พ
ชื่อผู้แต่ง
 • ชุลีพร สุสุวรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • พจนานุกรมคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศพร้อมความหมายของคำ / ชุลีพร สุสุวรรณ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อักขราพิพัฒน์, (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า. ; 18.5 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย -- พจนานุกรม
 • ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อุดม ดุจศรีวัชร
 • ชุลีพร สุสุวรรณ
 • พจนานุกรมคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศพร้อมความหมายของคำ / ชุลีพร สุสุวรรณ
 • ภาษาไทย -- พจนานุกรม
 • ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ
 • อุดม ดุจศรีวัชร

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620204  495.913 ช638พ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [439]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)