Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620024 TH620025 TH620026
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9786167324579
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 327.3 ส691ก
ชื่อผู้แต่ง
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง การาก้า้วสู้ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2555
  บรรณลักษณ์ 131 หน้า : 21 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ประชาคมอาเซียน -- การบรรยาย
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ
 • การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง การาก้า้วสู้ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ประชาคมอาเซียน -- การบรรยาย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620024  327.3 ส691ก ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  TH620025  327.3 ส691ก ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   3. [ ขอจอง ]  TH620026  327.3 ส691ก ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [294]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)