Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620018
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789746351652
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 294.304 ป467ธ
ชื่อผู้แต่ง
 • ปรีชา ช้างขวัญยืน
 • ชื่อเรื่อง
 • ธัมมวัจนโวหารไทย / ปรีชา ช้างวัญยืน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
  บรรณลักษณ์ 174 หน้า. : 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 170 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร
 • ศาสนากับภาษา
 • ปรีชา ช้างขวัญยืน
 • ธัมมวัจนโวหารไทย / ปรีชา ช้างวัญยืน
 • ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร
 • ศาสนากับภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620018  294.304 ป467ธ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [289]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)