Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620201
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789745717619
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 421 ช593ซ ล.1
ชื่อผู้แต่ง
 • ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • Systematic reading 1 / ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
  บรรณลักษณ์ 95 หน้า. : ตาราง, รูปภาพ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • Reading
 • English language -- Study and teaching
 • English language -- Textbooks for foreign speakers
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ติระพร บุนนาค
 • พยงค์ศิริ จิตรถเวช
 • พรทิพย์ สุขะกูล
 • พวงเล็ก ศิริทวี
 • ยุพิน โภคฐิติยุกต์
 • สาวิตรี พืชพันธ์
 • ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล
 • Systematic reading 1 / ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล
 • Reading
 • English language -- Study and teaching
 • English language -- Textbooks for foreign speakers
 • ติระพร บุนนาค
 • พยงค์ศิริ จิตรถเวช
 • พรทิพย์ สุขะกูล
 • พวงเล็ก ศิริทวี
 • ยุพิน โภคฐิติยุกต์
 • สาวิตรี พืชพันธ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620201  421 ช593ซ ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [435]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)