Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620013
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789742774400
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 910.4 ส838ห
ชื่อผู้แต่ง
 • สุภาพร มากแจ้ง
 • ชื่อเรื่อง
 • หลักมัคคุเทศก์ / สุภาพร มากแจ้ง
 • ครั้งที่พิมพ์ 2 nd ed
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า. : 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์
 • สุภาพร มากแจ้ง
 • หลักมัคคุเทศก์ / สุภาพร มากแจ้ง
 • การท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620013  910.4 ส838ห ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [264]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)