Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620009 TH620121
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789743326271
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 425 ป553ค
ชื่อผู้แต่ง
 • ปาริชาต นาคะตะ
 • ชื่อเรื่อง
 • คำและส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษ ที่มีรูปซ้ำหรือคล้ายกัน / ปาริชาต นาคะตะ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- คำ
 • ภาษาอังกฤษ -- คำเหมือนและคำตรงข้าม
 • ปาริชาต นาคะตะ
 • คำและส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษ ที่มีรูปซ้ำหรือคล้ายกัน / ปาริชาต นาคะตะ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- คำ
 • ภาษาอังกฤษ -- คำเหมือนและคำตรงข้าม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620009  425 ป553ค ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  TH620121  425 ป553ค ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [248]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)