L A N G U A G E    C E N T E R

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  Tel : 055-706555 ต่อ 1571 Email : lckpru@gmail.com