โครงการอบรมภาษาจีน 

โครงการอบรมภาษาจีน


วันที่ 26 ส.ค. 2562

โครงการอบรมภาษาจีน
• - ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562  เวลา 17.00 - 19.00 น.
• - ณ  ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น 7 ห้อง 7/1 , 7/2

ภาพกิจกรรม