โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ครั้งที่ 1) 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ครั้งที่ 1)


วันที่ 13 มี.ค. 2562

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาเป็นผู้มอบเงินรางวัลให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่1) ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5

 

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวพิมพ์นารา  บรรจง                            คณะวิทยาการจัดการ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวมุทิตา  นาคเมือง                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 นายศรวัส  ศิริ                                                คณะครุศาสตร์

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวดุจรวี  กรรมถัน                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

          นางสาวนชาภา  ไก่งาม                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      

          นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์                           สำนักงานอธิการบดี

          นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ                         สำนักงานอธิการบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นายบัญชา  วัฒนาทัศนย์                                 คณะครุศาสตร์            

          นางสาวมาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์                  คณะครุศาสตร์            

ภาพกิจกรรม