โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561


วันที่ 12 ธ.ค. 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง โดยมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวสุธิดา  พรมทับ              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวพิชญา  วงษ์อำนาจ        คณะครุศาสตร์   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 นางสาวพิมพ์อัปสร ศิริบูรณ์        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นายเฉลิมศักดิ์  ยาสิทธิ์              คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นายทัตพงศ์  ขวัญวารี              คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

นายนครินทร์  นามวงค์             คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

นางสาวปาจรีย์ วีระเสถียร          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวสุวพัชร  ทองดอนง้าว      คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวจิรารัตน์  พุทธโต           คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       

          นายจิรศักดิ์  แสงแสน               คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวปภาวรินท์  ออมสิน        คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นายเรืองยศ  แสนโดด               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นายชาญยุทธ  ชูแผ้ว               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นายนัปการ  กำเนิด                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาววรรณนิดา  เครือวัน        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์        คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

          นายชูศักดิ์  เข็มมงคลศิริ            คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

รางวัลชมเชย

          นางสาวเมธาวี  กระต่ายทอง       คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

          นางสาวศุภรดา  สอนทะ            คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

รางวัลชมเชย

          นางสาวสิรีธร  นวพงษ์ภูษา         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          SU MYAT MYINT MO            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

ภาพกิจกรรม