กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น


วันที่ 20 ส.ค. 2561

ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English Writing ในวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม