โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2561 ครั้งที่ 2 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2561 ครั้งที่ 2


วันที่ 01 ส.ค. 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง โดยมี ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล เป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 8

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

                 นายวิศรุต เจริญศุภผล โรงเรียนตากพิทยาคม         

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

                 นายธนญ ชัยมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม      

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                 นางสาวญาดา คนิงจิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม       

รางวัลชมเชย

                 เด็กหญิงรมิตา เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม                

รางวัลชมเชย

                 นางสาวขวัญข้าว รื่นรวย โรงเรียนตากพิทยาคม                

รางวัลชมเชย

                  นายวิทวัส ตั้งศรีวรการต์ โรงเรียนตากพิทยาคม                

รางวัลชมเชย

                  นางสาวอภิญญา นันทวิศาล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม               

รางวัลชมเชย

                  นางสาวธนัชชา ศรีแปงวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

                   นางสาวธิติสุดา สุวรรณวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                   นางสาวจิราพัชร์ ณัฐภัทรศิริกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม            

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

                   นางสาวมณฑิตา ราศรี โรงเรียนตากพิทยาคม

                   นางสาวพิชชาภา บรรเทา โรงเรียนตากพิทยาคม                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                   นางสาวพิมพ์ชนก  คลังทอง โรงเรียนวัชรวิทยา

                   นางสาววริศรา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนวัชรวิทยา               

รางวัลชมเชย

                   นางสาวกัญญ์วรา  เพ็งยา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

                   เด็กชายกิตติพันธ์  อ้นเล่ย์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์              

รางวัลชมเชย

                   นายปฏิภาน  จุลพันธ์ โรงเรียนวัชรวิทยา

                   นางสาวปัญจมาพร  ถิระศิลป์ โรงเรียนวัชรวิทยา               

รางวัลชมเชย

                   นางสาวทัณฑิกา  อุดมปิง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

                   นายสิทธิเชษฐ์  คนประสม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                

รางวัลชมเชย

                   นางสาวบรมรัตน์ ไตรยางค์ โรงเรียนตากพิทยาคม

                   นางสาวฐิติยา แก้วบุญช่วย โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลชมเชย

                   นายภาณุวัฒน์ โพธิ์วัด โรงเรียนลานกระบือวิทยา

                   นายมนัญชัย โชติน้อย โรงเรียนลานกระบือวิทยา

                

ภาพกิจกรรม