โครงการฝึกอบรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

โครงการฝึกอบรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์


วันที่ 22 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมสื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและกระตุ้นโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายให้มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ นารีรักษ์  กล่าวเปิดโครงการ ฝึกอบรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  โดยคุณสมคเนณ์ ตู้ทอง เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 มีตัวแทนครูและผู้บริหารเข้าอบรม  จำนวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ได้แก่ 1). โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 2). โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3). โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 4). โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 5). โรงเรียนน่าบ่อคำวิทยา 6). โรงเรียนวัชรวิทยา 7). โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 8). โรงเรียนลานกระบือวิทยา 9). โรงเรียนสลกบาตรวิทยา

ภาพกิจกรรม