การสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พฤษภาคม 2561 

การสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พฤษภาคม 2561


วันที่ 10 พ.ค. 2561

การสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2561

วัน พฤหัสสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม