โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2


วันที่ 29 มี.ค. 2561

     โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มอบเงินรางวัลให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่2) ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

       นางสาวนิลุบล   รักงาม        สังกัดสำนักงานอธิการบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

       อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง     สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

       อาจารย์ประพล  จิตคติ         สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย

       อาจารย์ศรวัส  ศิริ                 สังกัดคณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย

       นายปณัยกร  ธรรมสอน        สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชมเชย

       อาจารย์เลเกีย  เขียวดี          สังกัดคณะครุศาสตร์

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

       อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       อาจารย์ดุจรวี  กรรมถัน          สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

       นายอมร  วรรณารักษ์             สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

       นางสาวสุพัชรี  ท้ายนาวา      สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

       นางสาวปวีณา  พลเก่ง           สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

       นายแสงประเสริฐ  แซ่กือ       สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

รางวัลชมเชย

       นายนฤเบศร์  กลัดภิบาล        สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       นายภูเบศ  ละอินทร์               สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลชมเชย

       นายจิรพงษ์  เทียนแขก          สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม          สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

       นายวันเฉลิม  พูนใจสม          สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       นางสาวอรปรียา  คำแพ่ง       สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ภาพกิจกรรม