อบรมการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษา 

อบรมการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษา


วันที่ 14 ก.พ. 2561

อบรม TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมชั้น 8 

ภาพกิจกรรม