โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2561 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2561


วันที่ 29 ม.ค. 2561

วันที่ 29 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน เป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5

 

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

                นายธนญ  ชัยมงคล              โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

                นางสาวขวัญข้าว  รื่นรวย        โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                นางสาวพัชริดา  เหลี่ยมไทย      โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลชมเชย

                นางสาวมณียา  บุพศิริ          โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลชมเชย

                นางาสาว ปัณฆารีย์  วรรณพงษ์         โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลชมเชย

                นางสาวรัฐชลิตา  สิมารักษ์       โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

รางวัลชมเชย

                นางสาวกุลนันท์  คำดำ        โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

                นายณัฐวัชร  พาสพิษณุ       โรงเรียนตากพิทยาคม

                นายวิศรุต เจริญศุภผล         โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

                นางสาวธัญลักษณ์  แหยมนาค        โรงเรียนตากพิทยาคม

                นางสาวพัชรมัย  เจริญตรา              โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                นายปารินทร์  อ่อนละม่อม          โรงเรียนตากพิทยาคม

                นางสาวธนภรณ์  ดวงแก้ว           โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลชมเชย

                นางสาวทัณฑกา  อุดมปิง        โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ

                นางสาวธันชนก  เวฬุวนาธร      โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ   

รางวัลชมเชย

                เด็กหญิงพิชญาภา  ฟั่นสกุล           โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

                เด็กหญิงนริศรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์     โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รางวัลชมเชย

                นายภูมินทร์  สายคำตา        โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค

                นายเจษฎากร  นาคมา         โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค

รางวัลชมเชย

                เด็กหญิงพรรณจิตรา  พูลอ่ำ        โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

                เด็กหญิงจิรพัฒน์  มาตา             โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ภาพกิจกรรม