โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2/2560 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2/2560


วันที่ 17 ม.ค. 2561

วันที่17 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2/2560) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่2 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น5

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นายณัฐวร  เอมะสิทธิ์               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวสุธิดา  พรมทับ             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นางสาวปาจรีย์ วีระเสถียร         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลชมเชย

          นายสาริศ  ศรีระวัตร                  คณะครุศาสตร์                                     โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นายธารา  เฉยบัว                      คณะครุศาสตร์                                     โปรแกรมภาษาไทย

          นางสาววิชุดา  สืบมา                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวปิยะมาศ  เอกขระ          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นายณัฐนนท์  เจริญพันธุ์            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นายนิพนธ์  จันทร์วิถี                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        

          นางสาวพิมพ์อัปสร   ศิริบูรณ์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวขนิษฐา  สุนทรวัฒน์        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์                     คณะครุศาสตร์              โปรแกรมภาษาไทย

          นายชูศักดิ์  เข็มมงคลศิริ                          คณะครุศาสตร์              โปรแกรมภาษาไทย

รางวัลชมเชย

          นางสาวอรอนงค์  วันเทพ                         คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวนันณภัชสรณ์  ดิลกพรชัยกุล       คณะครุศาสตร์              โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวสิราวรรณ  ทองอยู่                       คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

          นายคมสัน  กะลำพา                                 คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

รางวัลชมเชย

          นางสาวณัฐกานต์  โตงิ้ว                          คณะครุศาสตร์              โปรแกรมภาษาไทย

          นางสาวศุภรานันท์  สุวรรณพานิช            คณะครุศาสตร์              โปรแกรมภาษาไทย

รางวัลชมเชย

          นายวิษณุ  เนินพลับ                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมดนตรีศึกษา

          นายรัฐศาสตร์  เสากุล              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมดนตรีศึกษา

ภาพกิจกรรม