โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่1 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่1


วันที่ 29 พ.ย. 2560

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มอบเงินรางวัลให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่1) ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

                นางสาวนิลุบล   รักงาม             สังกัดสำนักงานอธิการบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง           สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นายชุติพงศ์  วันเสาร์                สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย

          อาจารย์ศรวัส  ศิริ                  สังกัดคณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย

          นายวันเฉลิม  พูนใจสม              สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวปวีณา  พลเก่ง              สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

          นางสาวณัฐนันท์  คงยิ่งใหญ่        สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นายคมกริช  กลิ่นอาจ              สังกัดสำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน

          นายเสกสรร  ทองนาค              สังกัดสำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายวัฒนา  จันทร์สิงสา             สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

นางสางอาทิตยา  เชียงมูล          สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

          อาจารย์เลเกีย  เขียวดี              สังกัดคณะครุศาสตร์

          ดร.ขวัญชัย  ขัวนา                   สังกัดคณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย

          นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม          สังกัดสำนักงานอธิการบดี

          นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์          สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ภาพกิจกรรม