โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2/2560 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2/2560


วันที่ 22 พ.ย. 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2/2560) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่1 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น5

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวปาจรีย์ วีระเสถียร          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาวสุประวีณ์  นกเที่ยง         คณะครุศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นายณัฐวร  เอมะสิทธิ์                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นายธารา  เฉยบัว                                       คณะครุศาสตร์         โปรแกรมภาษาไทย

          นายฐาปกรณ์  เปรื่องอักษะ                        คณะมนุษยศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวนันณภัชสรณ์  ดิลกพรชัยกุล         คณะครุศาสตร์         โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวปภาวดี  เสือสูงเนิน                       คณะครุศาสตร์         โปรแกรมภาษาจีน

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นายชูศักดิ์  เข็มมงคลศิริ             คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

          นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์        คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        

          นายเฉลิมศักดิ์  ยาสิทธิ์            คณะครุศาสตร์                 โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวพิชญา  วงษ์อำนาจ     คณะครุศาสตร์                  โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นางสาวจิตรลดา  คำอิ่น           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวสุทธิดา  พรหมทับ

รางวัลชมเชย

          นางสาวพิมพ์อัปสร   ศิริบูรณ์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวขนิษฐา  สุนทรวัฒน์        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวกรรณิการ์  พงษ์กองดี      คณะครุศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นายเฉลิมพันธ์  เสชัง                    คณะครุศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวณูฐกานต์  โตงิ้ว                         คณะครุศาสตร์   โปรแกรมภาษาไทย

          นางสาวศุภรานันท์  สุวรรณพานิช           คณะครุศาสตร์   โปรแกรมภาษาไทย

รางวัลชมเชย

          นางสาวชายชล  หวังพิทักษ์วงศ์            คณะครุศาสตร์   โปรแกรมสังคมศึกษา

          นางสาวศิรินภา  ทาจี                              คณะครุศาสตร์   โปรแกรมสังคมศึกษา

ภาพกิจกรรม