KOICA Partner Organization Workshop by KOICA Thailand office September 15, 2017 

KOICA Partner Organization Workshop by KOICA Thailand office September 15, 2017


วันที่ 15 ก.ย. 2560

วันที่ 15 กันยายน 2560 น.ส.ชุติมา สุขทรัพย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเป็นตัวแทนศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เข้าร่วมการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน KOICA Partner Organization Workshop by KOICA Thailand Office ณ Swissotel กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม