โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 28 ม.ค. 2560

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 4) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

KPRU ENGLISH CAMP January 28,2017

ภาพกิจกรรม