กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่2) 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่2)


วันที่ 18 ม.ค. 2560

      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่2) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเองต่อไป

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม