โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 24 ธ.ค. 2559

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 2) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

KPRU ENGLISH CAMP December 24,2016

ภาพกิจกรรม