โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 17 ธ.ค. 2559

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหลับนักศึกษา(ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม