Designing Test For University Students November 26,2016 

Designing Test For University Students November 26,2016


วันที่ 26 พ.ย. 2559

 Designing Test For University Students November 26,2016

กิจกรรมโครงการอบรมเทคนิคการออกข้อสอบสำหรับอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 17.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการจัดอบรมเทคนิคการออกข้อสอบสำหรับอาจารย์ต่างชาติ เพื่อพัฒนาเทคนิคการออกข้อสอบสำหรับอาจารย์ต่างชาติให้เป็นแนวทางในการประยุกต์การออกข้อสอบวัดทักษะทางภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม