โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วันที่ 31 ต.ค. 2559

โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่3 - 4 จำนวน 33 คนเข้าร่วมอบรมในวันที่ 31 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง 5/2 ชั้น5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์, ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต เป็นวิทยากรในการอบรม

 

ภาพกิจกรรม