ติวการใช้งานโปรแกรม Speexx ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาใหม่ 

ติวการใช้งานโปรแกรม Speexx ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาใหม่


วันที่ 28 ก.ค. 2559

ติวการใช้งานโปรแกรม Speexx ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาใหม่ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

English Course A1 รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (Special English 1)
วิทยากรโดย นายสมคเนณ์ ตู้ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม