อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 11- 27 กรกฎาคม 2559 

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 11- 27 กรกฎาคม 2559


วันที่ 26 ก.ค. 2559

 เวลา 17.00 -19.00 น. ณ ห้อง LAB 5/1 และห้อง LAB 5/2 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม