อบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559 

อบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559


วันที่ 27 มิ.ย. 2559

อบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.

หลักสูตรที่ 1 Basic English Conversation  (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับ พื้นฐาน)

หลักสูตรที่ 2 Intermediate English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง)

หลักสูตรที่ 3 Basic Chinese Conversation (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน)

ภาพกิจกรรม