อบรมภาษาเกาหลีหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 

อบรมภาษาเกาหลีหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559


วันที่ 23 พ.ค. 2559

หัวข้อหลักสูตร

การฟัง, การพูด, การออกเสียง, การอ่าน, การเขียน, ศัพท์, และ ไวยากรณ์

ตารางเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร

23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

วันเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาเรียน
การอบรมช่วงเย็น 05:00 PM - 07:00 PM

ภาพกิจกรรม