กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา (อบรมเตรียมสอบ TOEIC) ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2559 

กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา (อบรมเตรียมสอบ TOEIC) ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2559


วันที่ 18 เม.ย. 2559

Test of English for International Communication (TOEIC)

TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครทำงาน  โดยแบบทดสอบที่นิยมใช้กันมีชื่อเรียกว่า ‘Redesigned TOEIC Listening & Reading Test’ ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ทักษะ ได้แก่ การฟัง และ การอ่าน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง โดยลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน

ภาพกิจกรรม