โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน) สำหรับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน) สำหรับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559


วันที่ 08 ก.พ. 2559

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ/จีน)เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม