โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 07 ส.ค. 2562

                   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง โดยมี รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ เป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 8

ประเภทเดี่ยวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

        ด.ช ณานนท์ พงษ์สาร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

        ด.ญ ภิญญาพัชญ์ ภูวิชิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

        ด.ญ โยษิตา ลีลาวดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลชมเชย

        ด.ช นัทธพงศ์ กีเกียง โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลชมเชย

        ด.ช. พีรศุก เลิศไผ่รอด โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลชมเชย

        ด.ญ กัญญาวีร์ ลำขวัญ โรงเรียนตากพิทยาคม

 

ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

       ด.ช. ศุภสัณห์ วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

       ด.ญ. ณภัทร ทัศนวิจิตรพันธ์  โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

        ด.ญ นริศรา จันทร์ปุ่ม  โรงเรียนตากพิทยาคม

        ด.ญ กษมน กันทะวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

        ด.ญ รวินท์ เม้ากำเหนิด โรงเรียนตากพิทยาคม

        ด.ญ ทิพย์กมล สุมนพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลชมเชย

        ด.ช คุณัฏฐ์ วิชาพร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

        ด.ช กิตติณัฏฐ์ ขุนภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลชมเชย

         ด.ช. ณัฐวุฒิ ปรางค์โท้ โรงเรียนวัชรวิทยา

         ด.ญ. ณปภัช โตไธสง โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลชมเชย

        ด.ญ. พิชญาภา มีอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

        ด.ญ. สุพิชชา สีเขียว โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

 

ประเภทเดี่ยวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

        นายวิทวัส ตั้งศรีวรกานต์ โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

        นายวิศรุต เจริญศุภพล โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

        นางสาวเรืองแสง พุทธราชา โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลชมเชย

        นายกิตติพันธ์ อ้นเล่ห์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รางวัลชมเชย

        นางสาวธนัชชา ศรีแปงวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลชมเชย

         นางสาวธนพร ติ๊บงา โรงเรียนวัชรวิทยา

 

ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

         นายณัฐวัชร พาสพิษณุ โรงเรียนตากพิทยาคม

         นายสุรบดินทร์ ทาวงค์ษา โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

         นางสาวชุติกาญจน์ สุระวาสี โรงเรียนตากพิทยาคม

         นางสาวกชกร แสนหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

         นายพัฒนวุฒิ โคสอน โรงเรียนวัชรวิทยา

         นางสาวปราญชลี แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลชมเชย

         นางสาวนันทภรณ์ ทิรอดรัมย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

         นางสาวชญานิศ ไตรวาท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลชมเชย

         นายโชคชัย ใหม่จันทร์  โรงเรียนวัชรวิทยา

         นางสาวกรณิศ แก้วสถิตย์ โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลชมเชย

       นายสรายุทธ วรรณ์สุนธ์     โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

       นางสาวจารุวรรณ มองล่า   โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรม