ภาพกิจกรรมบรรยายแนะแนวเตรียมสอบ TOEIC 

ภาพกิจกรรมบรรยายแนะแนวเตรียมสอบ TOEIC


วันที่ 18 ก.พ. 2562

การบรรยายแนะแนวเตรียมสอบ TOEIC ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา

ภาพกิจกรรม