โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC


วันที่ 30 ม.ค. 2562

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
• - สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

• - ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.00 - 19.00 น.
• - ณ  ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น 5 ห้อง 5/1 , 5/2 และ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม