โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561


วันที่ 16 ม.ค. 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง โดยมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 5

ประเภทเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นายทัตพงศ์  ขวัญวารี              คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นายเฉลิมศักดิ์  ยาสิทธิ์             คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

           นางสาวพิชญา วงษ์อำนาจ        คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

           นางสาวเบญจวรรณ์  อ่วมวงษ์      คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

           นายนครินทร์  นามวงค์             คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

           นางสาวพิมพ์อัปสร ศิริบูรณ์         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

           นางสาวไพลิน   อร่ามรุณ           คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

 

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

          นายนัปการ  กำเนิด                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาววรรณนิดา  เครือวัน        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       

          นายตรีทศ  คำอินทร์                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวธนัญชา  นพเก้า            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นายจิรศักดิ์  แสงแสน               คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวปภาวรินท์  ออมสิน        คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวจตุพร สุบินมิตร์            คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวจิตราภรณ์ คุ้มเณร          คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวสุธิดา  พรมทับ              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวถนอมจิต  สิงห์แก้ว         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวสิรีธร  นวพงษ์ภูษา         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          SU MYAT MYINT MO            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โปรแกรมภาษาอังกฤษ

รางวัลชมเชย

          นางสาวศุภมาศ  ดื่มพุทรา          คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

          นางสาวสุทธิภรณ์  ยิ้มสว่างแก้ว    คณะครุศาสตร์             โปรแกรมภาษาอังกฤษ

ภาพกิจกรรม