โครงการอบรมสื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

โครงการอบรมสื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์


วันที่ 20 ธ.ค. 2560

โครงการอบรมสื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและกระตุ้นโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายให้มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก กล่าวเปิดโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แอพลิเทคโซลูชั่น จำกัด  โดยคุณณัฐพล พรรณศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และ 41 มีตัวแทนครูและผู้บริหารเข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ 1). โรงเรียนตากพิทยาคม 2). โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3). โรงเรียนเมืองเชลียง 4). โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 5). โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 6). โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ภาพกิจกรรม