ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ / หัวหน้าศูนย์ภาษา
   
           

 

คณะกรรมการศูนย์ภาษา      
   
  ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ อ.ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข ดร.วิชุรา วินัยธรรม อ.ชุตินธร ฉิมสุข อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว  
   
  อ.ชลธิชา สว่างไตรภพ อ.ประสิทธิ์ สิทธิดา อ.อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา อ.อัฐพร คริสต์พระพร อ.บุญญาวัฒน์ ศรีวังราช  
           
  อ.นันทิวัน อินหาดกรวด          
           

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา      
   
  น.ส.ชุติมา สุขทรัพย์
บริหารงานทั่วไป
นายวสันต์ คำสนอง
บรรณารักษ์
นายสมคเนณ์ ตู้ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.สุพรรษา สมหารวงค์
บริหารงานทั่วไป
นายอภิรักษ์ กุลสุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์