คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่


       
       
  ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ / หัวหน้าศูนย์ภาษา
   
           

 

คณะกรรมการศูนย์ภาษา      
   
  ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ ผศ.ชลชลิตา แตงนารา ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ดร.วิชุรา วินัยธรรม  
   
  อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อ.นันทิวัน อินหาดกรวด อ.ชลธิชา สว่างไตรภพ อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว อ.ประสิทธิ์ สิทธิดา  
       
  อ.บุญญาวัฒน์ ศรีวังราช อ.บัญชา วัฒนาทัศนีย์ อ.นันทนัช ตนบุญ      
           

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา      
   
  น.ส.สุพรรษา สมหารวงค์
บริหารงานทั่วไป
นายสมคเนณ์ ตู้ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเชาวลิต คำอินต๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ชุติมา สุขทรัพย์
บริหารงานทั่วไป
นายวสันต์ คำสนอง
บรรณารักษ์